Materiały

Informacje podstawowe

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego ma zweryfikowad możliwości współpracy aplikacji do składania podpisu elektronicznego i dad obraz dojrzałości rynku podpisu elektronicznego. Kolejnym celem przeprowadzania testu jest gromadzenie informacji dotyczących ewolucji rynku podpisu elektronicznego.  Ze względu na trwającą racjonalizację standardów dotyczących podpisu elektronicznego, pojawia się 
szereg zmian w warstwie standaryzacyjnej. Wraz ze zmianami standardów pojawia się potrzeba testowania aplikacji na prawidłowośd obsługi wprowadzanych zmian. 

W celu zaadresowania potrzeb związanych z podpisem elektronicznym przestrzeo testów podzielono na trzy główne podobszary:

 • Stały zestaw testów

 • Testy powtarzane ze względu na niski wynik w poprzedniej edycji testów

 • Testy nowe

Stały zestaw testów

Stały zestaw testów pozwala na gromadzenie informacji na temat ewolucji podpisu elektronicznego. Gromadzenie tego rodzaju danych umożliwia badanie długookresowych trendów dotyczących podpisu elektronicznego.Testy powtarzane ze względu na słaby wynik Testy powtarzane ze względu na słaby wynik  osiągnięty w poprzedniej edycji testu,  pozwalają oszacować poziom wprowadzonych ulepszeo. Testy te dotyczą specyficznych elementów aplikacji, czy formatu podpisu.

Nowe testy

Obszar nowych testów umożliwia położenie nacisku na specyficzny obszar podpisu, który może zostać przetestowany dokładniej od pozostałych. Nowe testy umożliwiają zwrócenie uwagi producentów aplikacji na specyficzny obszar podpisu elektronicznego i w konsekwencji na  podniesienie jakości ich produktów w tym obszarze. W ramach tegorocznej edycji NTIPE proponuje się przetestowanie dwóch nowych aspektów  związanych z podpisem elektronicznym:

 • Współpraca aplikacji z portalem ePUAP (w tym w zakresie zaufanego profilu ePUAP).
 • Aspekt współpracy aplikacji z certyfikatem dla osoby fizycznej zgodnym z nowym profilem 
 • certyfikatu dla osoby fizycznej zgodnym ze specyfikacją opublikowaną przez ETSI.

Mechanizmy testowania i weryfikacji


Testy będą przeprowadzane przy użyciu dwóch głównych mechanizmów:
 • Podpisu
 • Weryfikacji podpisu
Testy zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
 • Pre-testy (do ustalenia)
 • Testy podczas warsztatów (termin CommonSign2012)
Od uczestników pre-testów wymaga się:
 • Posiadania certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez jedno z polskich centrów certyfikacji
 • Posiadania dostępu do Internetu
 • Złożenia ankiety testów zawierającej:
  • Określenie aplikacji i środowiska jej wykorzystania
  • Opis aplikacji i zakresu jej wykorzystania
W ramach warsztatów w zależności od zakresu testu uczestnikom będą udostępnione:
 • Miejsce na sali, na której odbywają się warsztaty
 • Dostęp do Internetu
 • Elementy udostępniane w ramach pre-testów                                                 

Od uczestników warsztatów wymaga się:
Przygotowania stanowiska z zainstalowaną testowaną aplikacją – testy będą wykonywane na stacjach roboczych (notebookach) przygotowanych przez uczestników testów. 

Warunkiem dopuszczenia do testów będzie przedstawienie przez producentów oprogramowania wymaganych deklaracji zgodności.  Testy aplikacji będą wykonywane  z podziałem na formaty podpisów (XAdES, CAdES, PAdES). Aplikacje, będą testowane jedynie w obszarach, w których na  podstawie ankiety deklarują swoje funkcjonalności. Aplikacje, które nie wspierają  określonego formatu podpisu nie będą testowane w zakresie interoperacyjności dla tego formatu.

Jako aplikację referencyjną przyjęto aplikację SD-DSS  udostępnianą na platformie 

W zakresie weryfikacji interoperacyjności z portalem ePUAP, aplikacją referencyjną będzie środowisko systemu ePUAP.

Agenda

Opis testów - streszczenie

Formularz rejestracji produktu

Skrócony opis testów

Regulamin

CommonSign 2016

CommonSign 2016

IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.