Akty Prawne

AKTY NORMATYWNE:

Ustawa z 18 września 2001 o podpisie elektronicznym ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2001 r. nr 130, poz. 1450 ze zm. Ustawa wraz z pakietem podstawowych aktów wykonawczych weszła w życie w 16 sierpnia 2002.

Akty wykonawcze do ustawy o podpisie elektronicznym:
Poniższe akty prawne regulują obowiązki usługodawców i warunki niezbędne do świadczenia usług certyfikacyjnych w zakresie podpisu elektronicznego

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego - określa wymagania technologiczne i organizacyjne, jakie musi spełniać kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, warunki dla urządzeń, jakie powinien rekomendować swoim klientom jako bezpieczne, a także ogólne zasady polityk certyfikacji stanowiących o szczegółowych regułach świadczenia usług w stosunkach z klientem i odbiorca usług certyfikacyjnych. Podaje obowiązujący profil certyfikatu i listy CRL, nakłada no kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne szereg obowiązków i jest podstawą merytoryczną do kontroli wstępnych i późniejszego nadzoru nad kwalifikowanymi podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne. (Dz.U. nr 229 z 31 grudnia 2003 r.)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot – określa w jaki sposób i w jakich granicach kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne ma obowiązek ubezpieczyć się, zanim otrzyma zaświadczeni certyfikacyjne od ministra. (Dz.U. nr 229 z 31 grudnia 2003 r.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym – określa dokładnie zawartość i wzór wniosku, jaki podmiot musi złożyć ubiegając się o wpis do rejestru. (Dz.U. nr 229 z 31 grudnia 2003 r.)
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym – określa wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku na kwotę równowartości 10 tysięcy €. (Dz.U. nr 229 z 31 grudnia 2003 r.)
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru – określa wzór rejestru, zawartość jego pól, sposób prowadzenia, miejsce przechowywania i zasady udostępniania rejestru, zarówno w wersji papierowej jak i online. (Dz.U. nr 229 z 31 grudnia 2003 r.)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym – określa zasady wytwarzania i wydawania zaświadczeń certyfikacyjnych, rodzaje zaświadczeń, podmioty do zobowiązane do ich wydawania oraz zasady wydawania list unieważnionych zaświadczeń. Zaświadczenia wydaje minister lub w jego imieniu podmiot upoważniony oraz kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. System zaświadczeń umożliwia uwierzytelnianie przy dowolnie przez klienta wybranym punkcie zaufania, od którego rozpocznie on weryfikację kolejnych zaświadczeń i certyfikatów. (Dz. U. nr 229 z 31 grudnia 2003 r.)
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2003 r. w sprawie  opłat za przechowywanie dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi - określa odpłatność za przechowywanie danych po podmiotach kwalifikowanych, które zaprzestają prowadzenia działalności (Dz.U. nr 6  z 15 stycznia 2004 r.)

PRAWO WSPÓLNOTOWE:

 1. Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram dla podpisów elektronicznych
    pobierz plik .pdf

 2. Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie minimalnych kryteriów jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez Państwa Członkowskie przy wyznaczaniu organów zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego (2000/709/WE)
    pobierz plik .pdf

 3. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2003 w sprawie publikacji ogólnie uznanych standardów dla produktów podpisu elektronicznego zgodnie z dyrektywą 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego (2003/511/EC)
    pobierz plik .pdf (wersja polska)

 4. Decyzja Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 274 z 20.10.2009)
    pobierz plik .pdf
 5. Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5063)
  pobierz plik .pdf

 6.  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (2011/130/UE)
    pobierz plik .pdf
IMM
Instytut Maszyn Matematycznych
2014 Instytut Maszyn Matematycznych. Prawa autorskie zastrzeżone.